1/24/2020

1/23/2020
January 22, 2020
1/27/2020
January 26, 2020

W.U.  Group

W.O.D In 34 Min Complete

 • In 24 Mins move as far as possible
  • 500M Row
  • 100 x DU’s
  • 50 x Alt DB Snatches 60/40
  • 400M Row
  • 80 DU’s
  • 40 x Alt DB Snatches
  • 300M Row
  • 60 x DU’s
  • 30 x Alt DB Snatches
  • 200M Row
  • 40 x DU’s
  • 20 x Alt DB Snatches
  • 100M Row
  • 20 x DU’s
  • 10 x Alt DB Snatches

REST 2 mins

 • In 8 Mins Complete
  • 50 x Left Side Plank Curls
  • 50 x Right Side Plank Curls
  • 50 x 2 -Count Mountain Climbers